субота, 04. мај 2013.

                              ELEMENTI
               Teorija

1) Šta je hemijski element?
2) Koliko ima hemijskih elemenata?
3) Ko je izumeo periodni sistem elemenata koji danas koristimo?
4) U periodnom sistemu elemenata razlikujemo dve vrste kolona. To su _____ i _____.
5) Šta hemijskom elementu određuje osobine i položaj u periodnom sistemu elemenata?
6) Razlikujemo više vrsta hemijskih elemenata. To su _____, _____,_____ i _________.
7) Najviše elemenata u periodnom sistemu čine ______.
8) Pronalazač periodnog sistema elemenata ( ne imenujem ga zbog jednog od predhodnih zadataka ) je poređao hemijske elemente prema reaktivnosti od _____.
9) I i II a_____ čine ______, osim_____.
10) Kako obeležavamo kalaj?
11) Kako simbolički obeležavamo azot?
12) Magnezijum spada u _____.
13) Fosfor je _______.
14) _____ elementa određuje broj energetskih nivoa.
15) _____ elementa određuje broj valentnih elektrona.

               Zadaci
1) U kojoj grupi, a u kojoj periodi se nalazi Mg?
2) U kojoj periodi se nalazi C?
3) Koji plemeniti gas se nalazi u trećoj, a koji u sedmoj periodi?
4) Otkrij element: VIIa grupa, treća perioda;
5) Otkrij element: III perioda, najreaktivniji;
6) Otkrij element: II perioda, IIIa grupa. To je_____, i spada u_____.
7) Kako se obeležavaju 3 atoma sumpora?
8) 2 atoma kiseonika imaju isti broj elektrona kao jedan atom kog elementa II periode?
9) U kojim grupama, a kojim periodama se nalaze metaloidi? (svaki element posebno)!
10) Slična svojstva sa elementom III periode Ia grupe ima element...

                    Rešenja
1) H.E. je supstanca koja se ne može razložiti na jednostavnije supstance.
2) 118
3) Mendejeljev
4) Periode i grupe.
5) Redni (atomski) broj
6) metali, nemetali, metaloidi, plemeniti gasovi.
7) metali
8) vode
9) grupe, metali, H
10) Sn
11) N
12) metale.
13) nemetal.
14) periodu.
15) grupu.

1) IIa grupi, III periodi.
2) II periodi.
3) Ar (aragon); Uun (ununoktijum)
4) Cl (hlor)
5) Na (natrijum)
6) B (bor); metaloid;
7) 3S
8) S (sumpor)
9) II perioda, IIIa grupa, III p. IVa grupa, IVp.IVa,Va i VIa grupa i Vp. Va i VIa grupa.
10) Mg

петак, 03. мај 2013.

                                   ATOM
            Teorjia
1) Koje su tri osnovne čestice u atomu?
2) Slovnim znaci obeleži te čestice.
3) Masa atoma se zasniva na masi______.
4) Atom znači_______.
5) Atom se sastoji iz ______ i ______.
6) U jezgru se nalaze_______ i ______, a zajedno se zovu ______.
7) U omotaču se nalaze_______.
8) Atomi mogu imati od _ do_ energetskih nivoa.
9) Slovno, energetske nivoe obeležavamo: _,_,_,_,_,_,_.
10) Što je dalje jezgru, na elektron deluju _____ sile.(jače ili slabije)
11.) U atomu imamo isti broj _____ i _____.
12.) Maseni broj se označava slovom __.
13) Redni (atomski) broj se označava slovom __.
14.) Zbirom protona i neutrona nastaje _____ broj.
15.) e-=p+=___.

            Zadaci1) Koliko elektrona ima u jednom atomu ugljenika čiji se redni broj 6?
2) Koliki je maseni broj kiseonika ako imamo 8 elektrona i isto toliko neutrona?
3) Koliko elektrona ima element koji ima 0 neutrona i za jedan više protona?
4) Koliki je redni broj atoma, ako ima 2 puta manje elektrona nego neutrona kojih ima 8?
5) Koliko ima nukleona u jednom atomu magnezijuma (Z=12; A=24)?
6) Koliko ima elektrona u 3 atoma sumpora, čiji je redni broj dva puta manji nego maseni koji iznosi 32?
7) Koliko ima neutrona u 7 atoma fluora (Z=9; A=19)?
8) U skupu nekoliko atoma kiseonika, imamo 24p+. Koliko je to atoma ako je Z(kiseonika)=(A/2); A=16?
9) Koliko ukupno imamo subatomskih čestica u dva atoma natrijuma (Z=11; A=23)?
10) Koliko ukupno subatomskih čestica ima u 4 atoma kiseonika i 2 atoma ugljenika (Z1=8;A1=16);(Z2=6;A2=12)?

         REŠENJA
1) protoni, neutroni i elektroni.
2) p+,e-,n°.
3) jezgra.
4) nedeljiv.
5) omotača i jezgra.
6) p+ i n°; nukleoni.
7) e-.
8) 1-7.
9) k,l,m,n,o,p,q
10) slabije
11) p+ i e-.
12) A
13) Z
14) A
15) Z

1) 6e-
2) A=16
3) 1e-
4) Z=4
5) 36
6) 48e-
7) 70n°
8) 3
9) 68
10) 132
Početak

Na ovom blogu ćemo se isključivo baviti rešavanjem zadataka iz hemije za sedmi razred. Naravno, nećemo se zadržavati na materiji i labaratorijskom priboru, već ćemo odmah krenuti na konkretne stvari. Ove godine, oblasti izučavanja su:

Atom (struktura atoma)
Elementi (periode i grupe)
Stvarna atomska masa
Relativna atomska masa
Jedinjenja (Kovalentna i jonska veza)
Relativna molekulsa masa


Za početak ćemo obraditi ove lekcije!